Programul LEADER

I. Ce este Programul LEADER?

LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rural sau Legături între Acţiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale) face parte din iniţiativele comunitare ale Uniunii Europene.

LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

 

Scopul programului

Acorda sprijin şi încurajeaza locuitorii din spaţiul rural în vederea evaluării oportunităţilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii. Intenţia este de a sprijini realizarea unor strategii integrate, cu soluţii inovative şi care asigură dezvoltarea sustenabilă a regiunii prin:

 • protejarea patrimoniului cultural şi natural local.
 • consolidarea economiei rurale care înseamnă în primul rând crearea de locuri de muncă
 • îmbunătăţirea capacităţii administrative a comunităţilor locale

 

Motivaţie

Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, creşterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populaţiei şi depopularea rurală sunt numai o parte din factorii care afectează zona rurală şi care solicită implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private şi valorificarea resurselor locale (fizice, umane şi financiare) pentru elaborarea şi punerea în practică a unor strategii de dezvoltare locală.

 

Scurt istoric al programului

La nivel european, necesitatea Programului LEADER a apărut în 1990, când, programele publice pentru dezvoltare rurală din multe ţări erau limitate, în ceea ce priveşte obiectivul intervenţiilor lor, fiind administrate într-un mod tradiţional de sus în jos (de la nivel central spre cel local).

 • În perioada 1991-1994 la nivel comunitar s-a derulat LEADER I, Faza de iniţiere, în cadrul căreia au fost constituite 217 Grupuri Locale de Acţiune (GAL).
 • În cadrul LEADER II (1994-1999), Faza de generalizare, s-au format 1000 GAL-uri.
 • În cadrul LEADER + (2000-2006), Faza de consolidare, au fost selectate 896 GAL-uri, în zonele rurale din toate statele membre.

 

Caracteristicile Programului LEADER

Programul LEADER se bazează pe combinarea a 7 caracteristici principale:

 • abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice, desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei viziuni comune),
 • abordare partenerială (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Acţiune Locală),
 • abordare de jos în sus (participarea activă a populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei),
 • abordarea integrată şi multisectorială a strategiilor bazate pe interacţiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica şi pune în comun problemele din mediul rural,
 • accent deosebit pe inovaţie şi experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale),
 • implementarea proiectelor de cooperare,
 • interconectarea parteneriatelor locale.

 

Cine sunt beneficiarii Programului LEADER?

 • Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural, cu o populaţie cuprinsă între 10.000 - 100.000 locuitori şi densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.
 • Grupurile de Acţiune Locală reprezintă parteneriate constituite din diverşi reprezentanţi ai sectorului socio-economic din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii sociali şi economici şi reprezentanţii societăţii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spaţiul rural şi asociaţiile acestora trebuie să reprezinte cel puţin 50% din parteneriatul local.
 • În statele membre, GAL-urile au diferite structuri legale: asociaţii non-profit, asociaţii/fundaţii, autorităţi locale sau regionale, societăţi comerciale, cooperative.
 • GAL-urile reprezintă interesele locuitorilor şi comunităţii rurale – motorul de funcţiune al Programului LEADER
 • GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integrată şi sunt responsabile de implementarea acesteia.
 • Astfel, GAL-urile aleg proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei. De asemenea, pot selecta proiecte de cooperare.

 

Criterii de identificare a teritoriilor LEADER

 • Dimensiune redusă
 • Caracter rural
 • Omogenitate
 • Resurse suficiente
 • Densitate redusă a populaţiei
 • Identitate locală
 • Populaţie între 10.000 – 150.000 locuitori

 

Avantaje ale Programului LEADER

 • Răspunde nevoilor locale specifice;
 • Valorifică resursele locale;
 • Mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se preocupa şi de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunităţile lor;
 • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de experienţă prin crearea de reţele;
 • Prin caracterul său descentralizat, integrat şi de jos în sus este esenţial pentru dezvoltarea echilibrată teritorială.

 

Acţiuni cheie

 • Construirea capacităţii locale de parteneriat, animare şi dobândirea de aptitudini pentru mobilizarea potenţialului local;
 • Promovarea parteneriatelor public-private. LEADER va continua să deţină un rol important în încurajarea abordărilor inovative ale dezvoltării rurale şi în reunirea pe aceeaşi scenă a sectoarelor privat şi public;
 • Promovarea cooperării şi inovaţiei;
 • Îmbunătăţirea guvernării locale. LEADER favorizează dezvoltarea abordărilor inovative asigurând legătura între agricultură, silvicultură şi economia locală şi contribuind astfel la diversificarea bazei economice şi întărirea structurii socio-economice a zonelor rurale.

 

Acoperire geografică

Sunt eligibile teritoriile (zonele) rurale care dispun de suficiente resurse umane, financiare şi economice pentru sprijinirea unei strategii de dezvoltare viabilă.

De asemenea, teritoriile (zonele) eligibile sunt acele teritorii care, în conformitate cu definiţia OECD, sunt clasificate drept rurale. Definiţia OECD are la bază acea parte a populaţiei care locuieşte în comune (cu mai puţin de 150 locuitori/km2). Această definiţie este unica recunoscută pe plan internaţional referitor la spaţiul rural.

 

 

II. Programul Leader in Romania

La 1 ianuarie 2007 Romania a aderat la marea familie europeana. Privind retrospectiv la anii in care acumulam cunostinte despre Leader cu prietenii francezi la seminariile din Vatra Dornei, apoi Baile Herculane si Timisoara ne gandim ce repede a trecut timpul si inevitabil ce am realizat in acesti ani legat de proiect. Ce concluzie am putea trage deci?

Ritmul greoi in care se avanseaza, faptul ca acum in primavera lui 2012 la mai bine de cinci ani de la aderare GAL-urile selectate in prima faza in Romania au atat de multe probleme de rezolvat, de la lipsa in primul rand a unor surse sigure de finantare, la un sistem de de implementare simplu si eficient. Dar ne ramane speranta...

Axa LEADER este finanţată prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în conformitate cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Implementarea axei LEADER în România, are urmatoarea baza legala:

 

I. Reglementari europene:

 • Tratatul de Aderare, semnat la Bruxelles, în data de 31 martie 2005.
 • Propunere pentru Decizia Consiliului de adaptare a Tratatului de Aderare a Bulgariei si României cu privire la dezvoltarea rurala din 4 aprilie 2006.
 • Planul National de Dezvoltare 2007-2013 aprobat în sedinta de Guvern în luna decembrie 2005 (pag. 325, Sectiunea 5.3.4 Promovarea initiativelor locale de tip LEADER).
 • Regulamentul nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat prin FEADR pentru dezvoltarea rurala - dispozitiile art. 61 - 65 din Sectiunea 4. Regulamentul nr. 1698/2005 stipuleaza ca Programul de Dezvoltare Rurala va avea în componenta axa 4 LEADER în vederea sprijinirii strategiilor locale de dezvoltare.
 • Regulamentul Comisiei de stabilire a regulilor detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala oferit prin FEADR, art. 36 - 38 din sub-sectiunea 4.

 

II. Reglementari nationale:

 • Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNS).
 • Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR)